خواهش ميكنيم به “باب لوينسون” كمك كنيد

باب لوينسون در روز نهم ماه مارس سال ٢٠٠٧ از جزيرۂ كيش در ايران ناﭘديد شد. آخرين وقتى كه ايشان ديده شدند در حال خروج از هتل مريم بودند. اﮔر شما داراى اطلاعى هستيد كه ميتواند به بازﮔشت باب به وطنش يارى كند استدعا ميكنيم كه با خانوادﮤ ايشان از طريق ﭙست الكترونيكى به (آدرس) تماس ﺑﮕيريد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *